Grodziec, dnia 22 września 2021 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022”.

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022”.

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 03 sierpnia 2021 r.

IP.525.2.2021

OGŁOSZENIE

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie „Aktywni w muzyce, aktywni w społeczeństwie” z siedzibą w Królikowie 78B, 62-580 Grodziec pn. „MUZYKOBRANIE” przyznaje ww. Stowarzyszeniu kwotę dotacji 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych 00/100).

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 3 sierpnia 2021 r.

IP.525.3.2021

OGŁOSZENIE

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie „Grupa Motocyklowa Joker’s” z siedzibą w m. Lądek 35, 62-580 Grodziec pn. „Piknik Motocyklowy” przyznaję ww. Stowarzyszeniu kwotę dotacji w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: