Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 3 sierpnia 2021 r.

IP.525.3.2021

OGŁOSZENIE

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie „Grupa Motocyklowa Joker’s” z siedzibą w m. Lądek 35, 62-580 Grodziec pn. „Piknik Motocyklowy” przyznaję ww. Stowarzyszeniu kwotę dotacji w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: