Sprawozdanie z realizacji UCHWAŁY NR XXIII/166/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”

Do pobrania: