Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2017.

 

Zaproszenie i formularz

Formularz zgloszeniowy Kandydaci Gm. Grodziec

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Grodziec