Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Gmina Grodziec może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”.
Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Gminy Grodziec takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małego grantu”:

 • wnioskowana dotacja od Gminy Grodziec w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. ( Dz.U. 2016 poz. 570) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
  W terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Grodziec, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec,
 • stronie internetowej www.grodziec.pl zakładka Organizacje Pozarządowe
 • Biuletynie Informacji Publicznej zakładka Komunikaty
  W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
  Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.
  W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy Gminy Grodziec danej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20 000 złotych.
  Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Formularz oferta

Formularz sprawozdanie

Ramowy wzór umowy

Wzór wypełnienia ankiety

Wzór wypełnienia sprawozdania