Stowarzyszenie „Koło Kobiet” z siedzibą w m. Biskupice 59, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczne powitanie lata” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. „Małe Granty”).

 

Do pobrania:

 

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania  rozwoju sportu w Gminie Grodziec pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2017”.

 

Do pobrania:

 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Gmina Grodziec może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”.
Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Gminy Grodziec takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn.”Muzyka dla wszystkich”.

 

Uchwała 158

Zarządzenie 188 wraz z treścią ogłoszenia

Zarządzenie 187 Komisja Konkursowa

Załącznik nr 1 Wzór Oferty

Załącznik nr 2 Wzór Umowy

Załącznik nr 3 Wzór Sprawozdania