Protokol z konsultacji maly

Do pobrania.

 

Grodziec, dnia 6 grudnia 2016 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

 

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.                        

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.

 

Wójt Gminy Grodziec działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy   z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/67/2015 Rady Gminy Grodziec  z dnia 07 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Grodziec informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2016 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Grodziec w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w uchwały.

 

Do pobrania:

1. Otwarty konkurs ofert 2016 dla klubów sportowych

2. Uchwała o sporcie z uchyleniem cześci uchwały

3. Umowa