Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Grodziec w roku 2022 pn. ”Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym roku 2022”.

 

Do pobrania:

 

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Druhowie z integracją za pan brat”.

 

Do pobrania:

 

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodziec w roku 2022.

 

Do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji UCHWAŁY NR XXIII/166/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”

Do pobrania: