Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodziec w roku 2021.

 

Do pobrania:

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Grodziec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2020 roku.

 

Do pobrania:

 

 

logo - Innowacyjna OSP

Innowacyjna Ochotnicza Straż Pożarna w Lipicach w gminie Grodziec.

 

    Ochotnicza Straż Pożarna w Lipicach otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach gmina Grodziec”. Instalacja powstała dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP. W ramach zadania na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach zamontowano 10 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,15 kWp. Łączna wartość zadania wyniosła 17 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 90% czyli 15 300,00 zł. Wkład własny w wysokości 1 700,00 zł to środki własne jednostki OSP Lipice. Wykonawcą instalacji była firma Prowable Sp. z o.o. z Kalisza, Oddział Grodziec ul. Główna 1, której właścicielem jest Pan Kamil Olejniczak. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową w terminie do 4 grudnia 2020 r.

    Montaż instalacji fotowoltaicznej był doskonałym dopełnieniem kompleksowej modernizacji budynku. Instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim ekonomiczne korzyści w postaci niskich rachunków za prąd, ale i również działania proekologiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii na redukcję emisji CO2.