Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023”

Do pobrania:

 

 

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 04 lipca 2022 r.

IP.525.2.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Królikowie Czwartym „K4” z siedzibą w m. Królików Czwarty 1, 62-580 Grodziec pn. „Powitanie Lata w Królikowie Czwartym” przyznaje ww. organizacji kwotę dotacji w wysokości 4 000,00 złotych.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 Do pobrania:

 

 

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 01 lipca 2022 r.

IP.525.3.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grądach z siedzibą w m. Stare Grądy 21, 62-580 Grodziec pn. „II Dzień Grądeckich Łobuziaków” przyznaje ww. organizacji kwotę dotacji w wysokości 2 000,00 złotych.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: