Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Lokalnie i Tradycyjnie”.

 

Do pobrania:

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 18  kwietnia 2019  roku

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Grodziec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2019 roku w formie wsparcia
 pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”
.

 

I.        Rodzaj, cele i forma zadania objętego konkursem:

 

Zadanie będzie polegać na wyrównywaniu szans dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym poprzez min:

  1. Organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży posiadających swoim programie zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie problemów alkoholowych i innych uzależnień.
  2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym: problemom alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie.
  3. Forma zadania - wspieranie.