Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 18  kwietnia 2019  roku

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Grodziec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2019 roku w formie wsparcia
 pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”
.

 

I.        Rodzaj, cele i forma zadania objętego konkursem:

 

Zadanie będzie polegać na wyrównywaniu szans dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym poprzez min:

 1. Organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży posiadających swoim programie zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie problemów alkoholowych i innych uzależnień.
 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym: problemom alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie.
 3. Forma zadania - wspieranie.


Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie edukacji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek pn. ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

Do pobrania:

 1. Uchwała
 2. Zarządzenie Skład Komisji (PDF)
 3. Zarządzenie Ogłoszenie konkursu (PDF)
 4. Załącznik nr 1 Konkurs otwarty (PDF)
 5. Wzór oferty (PDF)
 6. Wzór oferty (WORD)
 7. Wzór umowy (PDF)
 8. Wzór umowy (WORD)
 9. Wzór sprawozdania (PDF)
 10. Wzór sprawozdania (WORD)

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2019”

 

Do pobrania: