Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Grodziec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2020 roku.

 

Do pobrania:

 

 

logo - Innowacyjna OSP

Innowacyjna Ochotnicza Straż Pożarna w Lipicach w gminie Grodziec.

 

    Ochotnicza Straż Pożarna w Lipicach otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach gmina Grodziec”. Instalacja powstała dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP. W ramach zadania na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach zamontowano 10 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,15 kWp. Łączna wartość zadania wyniosła 17 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 90% czyli 15 300,00 zł. Wkład własny w wysokości 1 700,00 zł to środki własne jednostki OSP Lipice. Wykonawcą instalacji była firma Prowable Sp. z o.o. z Kalisza, Oddział Grodziec ul. Główna 1, której właścicielem jest Pan Kamil Olejniczak. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową w terminie do 4 grudnia 2020 r.

    Montaż instalacji fotowoltaicznej był doskonałym dopełnieniem kompleksowej modernizacji budynku. Instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim ekonomiczne korzyści w postaci niskich rachunków za prąd, ale i również działania proekologiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii na redukcję emisji CO2.

 

Grodziec, dnia 10.09.2020 roku


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”.

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”

 1. Przedmiot konsultacji: 
  Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”.

 2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 
  Data rozpoczęcia konsultacji - 18.09.2020 r.
  Data zakończenia konsultacji - 24.09.2020 r.

 3. Formy konsultacji 
  1. przyjmowania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, 
  2. umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu: 
  www.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/ 
  www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/. 


Wójt Gminy Grodziec
/-/Mariusz Woźniak 

Do pobrania: