ProgramLUS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami
(12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018 realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.


Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

 

Czytaj więcej...