Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016.961 ze zm.) odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Odległość ta dotyczy budowy nowych budynków, nie jest natomiast wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

2

    Odległość, o której mowa wyżej będzie uwzględniana przy wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tzn. bez badania wymaganej ustawą odległości przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tj. do dnia 16 lipca 2019 roku.

    Na terenie Gminy Grodziec znajdują się 3 elektrownie wiatrowe w dwóch lokalizacjach:
- działka numer 15/1 obręb 0017 Królików Czwarty – 2 elektrownie wiatrowe,
- działka numer 161/3 obręb 0014 Junno – 1 elektrownia.

1 

Dla planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach, które będą w zasięgu oddziaływania ww. elektrowni wiatrowych proszę o składanie wniosków o wydanie warunków zabudowy w terminie do dnia 16 lipca 2019 roku. Wnioski, dotyczące budowy budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa złożone po tym terminie na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016.961 ze zm.) rozpatrywane będą negatywnie.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak