OR.0002.5.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 lutego 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grodziec za 2018 rok.
 8. Informacja o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w 2018 roku.
 9. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wydatków realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych za 2018 rok.
 10. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia i Pogotowia Ratunkowego w Koninie Podstacja w Rychwale.
 11. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Grodziec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na okres do 10-ciu lat.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019 – 2034.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie V sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: