Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)  oraz Uchwały Nr  V/24/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec  (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2019 roku pozycja 2239)  Wójt Gminy Grodziec zawiadamia,  że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

    Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
    W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
    Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wnieść do 10 kwietnia 2019 roku. Osoby, które dokonały opłaty całościowej za okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 roku w oparciu o „dotychczasową stawkę”, zobowiązane są do dokonania dopłaty wynikającej z podwyższenia opłaty.
Należność za odpady komunalne można wnieść :

 • w kasie Urzędu Gminy Grodziec, która jest czynna w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 14:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14.00,
 • u wyznaczonych inkasentów,
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Grodziec: 48 8530 0000 0600 0185 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Koninie O/Grodziec.

    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

 1. za styczeń i luty do 10 lutego;
 2. za marzec i kwiecień do 10 kwietnia;
 3. za maj i czerwiec do 10 czerwca;
 4. za lipiec i sierpień do 10 sierpnia;
 5. za wrzesień i październik do 10 października;
 6. za listopad i grudzień do 10 grudnia.

    Urząd Gminy w Grodźcu przypomina, iż każda zmiana ze strony płatnika (np. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość) powinna być zgłoszona do tutejszego Organu w ciągu 14 dni od jej zaistnienia, celem prawidłowego przypisania opłaty.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak