Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 246) Komisarz Wyborczy w Koninie I wykonujący czynności wyborcze na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej powiaty: kolski , koniński, turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. informuje:

  1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione:

    1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
    2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
    3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

  2. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy/miasta, na terenie której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędów gmin/miast. Zgłoszenia są przyjmowane w urzędach gmin/miast w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r.

  3. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, zgodnie z art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy/miasta, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy/miasta.

  4. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski