Grodziec, dnia 07.05.2019 r.

OR.0002.7.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506/

z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 maja 2019 roku /tj. wtorek/ o godz. 10.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości położonej w miejscowości Janów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1442 obręb Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019 – 2034.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: