Grodziec, dnia 13 lutego 2020 r.

OR.0002.15.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 20 lutego 2020 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Grodziec:
  • sprawozdanie przedstawiciela Policji,
  • ocena oznakowania i stanu dróg gminnych.
 9. Przyjęcie informacji prac Komisji Rady Gminy za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grodziec za 2019 rok.
 11. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w 2019 roku.
 12. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych z wydatków realizowanych w ramach środków finansowanych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych za 2019 rok.
 13. Stan opieki zdrowotnej na terenie gminy Grodziec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie wraz z odpowiedzią na skargę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodziec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020 – 2035.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie XV sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: