Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn.zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

W świetle nowych regulacji opłatę za usługi wodne uiszcza się za wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obejmuje zatem jedynie nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria, tj. nieruchomości:

  • powierzchni powyżej 3500 m²;
  • których więcej niż 70% powierzchni zostało wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej;
  • znajdujących się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodna reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2017.2502), wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² zlokalizowanych na terenie gminy Grodziec, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m² – do Wójta Gminy Grodziec, co kwartał dostarczając wypełnione oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Grodźcu- pokój nr 10. Oświadczenia można złożyć w pokoju nr 10, w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres urzędu (w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego ta forma będzie najodpowiedniejsza).

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają z Urzędu Gminy informację o wysokości tej opłaty i terminie jej uiszczenia.

Do pobrania: