Urząd Gminy w Grodźcu informuje, że od 01.08.2016 r. zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – mieszczący się przy ul. Żurawin w Rychwale (na terenie oczyszczalni ścieków).

Odpady od mieszkańców Gminy Grodziec przyjmowane będą w każdą pierwszą środę miesiąca  w godzinach od 7.30 do 15.00.

Do PSZOK mieszkańcy  mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  c) zużyte baterie i akumulatory,
  d) zużyte opony,
  e) odpady budowlane i remontowe – z wyłączeniem papy, azbestu, wełny mineralnej, itp.,
  f) zebrane w sposób selektywny odpady komunalne.

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. W PSZOK należy okazać dokument potwierdzający, że jest się mieszkańcem gminy Grodziec.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 10, tel. 63 24 85 500 wew. 23

Wójt Gminy Grodziec

 /-/ Anna Andrzejewska