Grodziec, dnia 23 października 2020 roku

OR.0002.24.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 28 października 2020 roku /tj. środa/ o godz. 13.00
w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 8. Ocena wykonania budżetu Gminy Grodziec za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20……. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020 – 2035.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak