Grodziec, dnia 2 lutego 2021 roku.

OR.0002.27.2020

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

  

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 4 lutego 2021 roku /tj. czwartek/ o godz. 12:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Grodziec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które w roku 2021 dofinansowanie jest przyznawane.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie aktualizacji i przyjęcia uzupełnienia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2019-2024”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia sołectw Junno oraz Królików Czwarty do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2035.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak