Grodziec, dnia 14 październik 2021 roku

OR.0002.33.2021

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./

 

z w o ł u j ę XXXIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 20 października 2021 roku /tj. środa/ o godz. 9.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 8. Ocena wykonania budżetu Gminy Grodziec za pierwsze półrocze 2021 roku
 9. Zapoznanie z informacją o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku dotyczącego zmiany lokalizacji przystanków autobusowych w Białej Kolonii.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodziec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok obowiązujących na terenie Gminy Grodziec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022 rok na obszarze Gminy Grodziec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20……. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Grodziec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2021 – 2035.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Grodziec.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

 

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
Zenon Olejniczak