Grodziec, dnia 18 listopada 2021 roku

OR.0002.34.2021

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./

 

z w o ł u j ę XXXIV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 25 listopada 2021 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapoznanie z informacją o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków oraz wywozu śmieci.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok na obszarze Gminy Grodziec.
 13. Podjęcie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziecna lata 2021 – 2035.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Gminy Grodziec.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

 

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak