Grodziec, dnia 20 stycznia 2022 r.

OR.0002.36.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./

z w o ł u j ę XXXVI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 26 stycznia 2022 roku /tj. środa/ o godz. 13:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie informacji z prac Rady i Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Grodziec PGR (etap I).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodziec w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie Grodziec PGR, gmina Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Grodziec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które w roku 2022 dofinansowanie jest przyznawane.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2026 – 2039.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Grodziec.

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak