Grodziec, dnia 19 maja 2022 roku

OR.0002.39.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559. 583./

z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 26 maja 2022 roku /tj. czwartek/ o godz. 13:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku w sprawie dzierżawy działki nr 73/1 obręb Borowiec Stary, gmina Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku dotyczącego zmiany nazwy ulicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodziec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Grodziec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Grodziec nieruchomości położonej w obrębie Łagiewniki, gmina Grodziec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Grodziec nieruchomości położonej w obrębie Grodziec, gmina Grodziec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2022 – 2039.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Grodziec.

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/Zenon Olejniczak