Grodziec, dnia 30 maja 2022 roku

OR.0002.40.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005/

 

z w o ł u j ę XL sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 15 czerwca 2022 roku /tj. środa/ o godz. 12.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2021 rok.
 10. Odczytanie uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2021 rok.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja nad wykonaniem budżetu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec
  na lata 2022 – 2039.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak