Grodziec, dnia 13 lipca 2022 roku.

OR.0002.41.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 559, 1005, 1079) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 lipca 2022 roku /tj. czwartek/ o godz. 10:30
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodziec
  na rok szkolny 2022/2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Grodziec oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Grodziec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziec”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodziec”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2039.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec.

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak