Grodziec, dnia 18 sierpnia 2022 roku.

OR.0002.42.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 sierpnia 2022 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Grodziec.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Grodziec  z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach, dla których Gmina Grodziec jest organem prowadzącym
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziec”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2039.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec.

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/Zenon Olejniczak