Grodziec, dnia 15 listopada 2022 roku

OR.0002.46.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005, 1079/

z w o ł u j ę XLVI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 21 listopada 2022 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków oraz wywozu śmieci.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok na obszarze Gminy Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok obowiązujących na terenie Gminy Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok
  na obszarze Gminy Grodziec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec
  na lata 2022 – 2039.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/Zenon Olejniczak