Grodziec, dnia 23 marca 2023 roku

OR.0002.51.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40/

z w o ł u j ę LI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 28 marca 2023 roku /tj. wtorek/ o godz. 13:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Gminy Grodziec. 
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za rok 2022
 8. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Grodziec na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” w latach 2020 – 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie – uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodziec w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grodziec
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2023 – 2041.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie LI sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak