OS.0002.21.2016

Grodziec, dnia 19.10.2016r.

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec


Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./

z w o ł u j ę  XXI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 28 października 2016 roku /tj. piątek/ o godz. 8.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju i Promocji o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Grodziec nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Grodziec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o. o  z siedzibą w Kaliszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2016 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2016-2028.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Omówienie obchodów Święta Niepodległości.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Grodziec.


Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/Mariusz Woźniak