OS.0002.22.2016

Grodziec, dnia 15.11.2016r.
                                                                                          

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./

z w o ł u j ę  XXII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 24 listopada 2016 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju i Promocji o przeprowadzonych, przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie. ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/103/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grodziec na rok 2017.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grodziec na rok 2017
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Grodziec na lata 2017 – 2021.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Grodziec partnerskiego projektu systemowego pt. „ LUS” Lokalne Usługi Społeczne  w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne-projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2016 rok.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy bieżące.
 25. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.


Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak