INFORMACJA

 

Urząd Gminy w Grodźcu informuje, że od 01.01.2017 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – mieszczącym się przy ul. Żurawin w Rychwale (na terenie oczyszczalni ścieków) odpady będą przyjmowane dwa razy w miesiącu

w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 07.30 do 15.00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:


a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyte opony,
e) odpady budowlane i remontowe – z wyłączeniem papy, azbestu, wełny mineralnej, itp.
f) chemikalia, z wyłączeniem zużytych chemikaliów organicznych,
g) zebrane w sposób selektywny odpady komunalne.

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. W PSZOK należy okazać dokument potwierdzający, że jest się mieszkańcem gminy Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska