Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

Grodziec, dnia 11.01.2017 r.

OR.0002.24.2017

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./.

z w o ł u j ę XXIV Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 26 stycznia 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec za rok 2016.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec.
 9. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030.
 11. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy lub osobę przez niego wyznaczoną.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2017 rok.
  Wójt zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby.
 13. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie budżetu Gminy Grodziec na 2017 rok.
 14. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec.
 15. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej.
 16. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Grodziec na 2017 rok.
 17. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Grodziec.
 18. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak