OS.0002.29.2017                                                                           

Grodziec, dnia 02.08.2017r.

                                                                                         

Mieszkańcy Gminy Grodziec

                                                                     

                                                                      

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./ na wniosek radnych Gminy Grodziec

z w o ł u j ę  XXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 04 sierpnia 2017 roku /tj. piątek/ o godz. 12.30

w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata   2017-2030.
  5. Analiza finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grodziec
  6. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

 /-/ Mariusz Woźniak

 Załączniki: