OR.0002.31.2017                                                                                          

Grodziec, dnia 02.10.2017 r.

                                           

Mieszkańcy Gminy Grodziec

                     

               Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./

 

z w o ł u j ę  XXXI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 10 października 2017 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej biblioteki za I półrocze 2017 roku.
 8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2474 obręb Grodziec PGR.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2472 obręb Grodziec PGR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na czas określony.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodziec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 598, obręb Grodziec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/  Mariusz Woźniak

 Załączniki: