OR.0002.35.2017                                                                           

Grodziec, dnia 06.12.2017 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

                                                                

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875/.

z w o ł u j ę  XXXV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 21 grudnia 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00

w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030.
 8. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 10. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy lub osobę przez niego wyznaczoną.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2018 rok oraz przedstawienie Radzie Gminy Grodziec stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby Obrachunkowej.
 12. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie budżetu Gminy Grodziec na 2018 rok.
 13. Stanowisko Wójta Gminy do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Grodziec do projektu uchwały budżetowej.
 14. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Grodziec na 2018 rok.
 15. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Grodziec.
 16. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej lokalu użytkowego przy ulicy Głównej 38 w Grodźcu.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Załączniki: