Niniejszym informujemy, że wniosek dotyczący instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na budynkach Mieszkańców został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż dla Mieszkańców Gminy Grodziec:

  • 45 sztuk kolektorów słonecznych;
  • 176 sztuk instalacji fotowoltaicznych.

Urząd Marszałkowski przewiduje ogłoszenie wyników konkursu w lutym 2018 r.

 

Logo FE Program Regionalny     UE EFRR Logo       urzad