OR.0002.36.2017

Grodziec, dnia 10.01.2018 r.

                                                                                             Mieszkańcy Gminy Grodziec

                                                                                                                                                                                  

               Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z  2017 r., poz.1875 ze zm.).

z w o ł u j ę  XXXVI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 18 stycznia 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 12.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Mokre, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  numer 486/1, obręb Junno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Grodziec  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Grodziec do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja – działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/  Mariusz Woźniak

Załączniki: