OR.0002.38.2018

Grodziec, dnia 14.03.2018 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.).

z w o ł u j ę XXXVIII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 22 marca 2018 roku / tj. czwartek/ o godz. 12.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach, dla których Gmina Grodziec jest organem prowadzącym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Grodziec do Projektu „Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec – odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy Grodziec na Przebudowę drogi powiatowej nr 3247P Grodziec – Konary.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak