OR.0002.39.2018

Grodziec, dnia 04.04.2018 r.

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.).

z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 12 kwietnia 2018 roku / tj. czwartek/ o godz. 11.00
w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec przy ul. Leśnej 50

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy Grodziec na Przebudowę drogi powiatowej nr 3247P Grodziec – Konary.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak