Grodziec, dnia 08.06.2018 r.

OR.0002.41.2018

 

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 ze zm./.

z w o ł u j ę  XLI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 25 czerwca 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00

w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XXIX i XL sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Grodziec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Grodziec.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2017 rok.
 10. Odczytanie uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2017 rok – dyskusja i głosowanie.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja nad wykonaniem budżetu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak