W najbliższym czasie w poszczególnych sołectwach Gminy Grodziec odbędą się zebrania wiejskie, których tematem będą sprawy dotyczące:

  • projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodziec;
  • funduszu sołeckiego na 2019 rok.

    Zgodnie z art. 12. ust. 5 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, znowelizowanej w dniu 10 stycznia 2018 roku, przed podjęciem wyżej wymienionej uchwały Rada Gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej – sołectwa.

    W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z przygotowanym projektem nowej uchwały i wyrażenie opinii podczas głosowania na zebraniu wiejskim w terminie ustalonym przez sołtysa danego sołectwa.

 

Wójt Gminy Grodziec

 /-/ Anna Andrzejewska

                                                       

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

 /-/ Mariusz Woźniak

 

Załacznik: