Grodziec, dnia 22.10.2018 r.

OR.0002.45.2018

                                                                                        

                                                                                                                 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC                                                                                                                                          

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./
z w o ł u j ę XLV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 30 października 2018 roku /tj. wtorek/ o godz.13.30 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności za okres VII kadencji Rady Gminy Grodziec (lata 2014 – 2018).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności za okres VII kadencji Rady Gminy Grodziec (lata 2014 – 2018).
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja z realizacji zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Grodziec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Konińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia opinii o wysokości za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz jej sposobu rozliczania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak          

 

 Załączniki: