Grodziec, dnia 07.11.2018 r.

OR.0002.46.2018

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 08 listopada 2018 roku /tj. czwartek/ o godz.10.30
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak