Grodziec, dnia 07.11.2018 r.

OR.0002.47.2018

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 15 listopada 2018 roku /tj. czwartek/ o godz.10.30
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XLV i XLVI sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w spawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Grodziec.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie XLVII sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Załączniki: