Grodziec, dnia 27.11.2018 r.

OR.0002.2.2018

                                                                                         

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę  II  sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 3 grudnia 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz.13.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i I sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do podejmowania czynności dotyczących podróży służbowych wobec Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie II sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: